Get Adobe Flash player


ประวัติ อำเภอโนนดินแดง

อำเภอโนนดินแดงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอละหานทราย ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอโนนดินแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปะคำ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอละหานทราย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอตาพระยาและอำเภอวัฒนานคร (จังหวัดสระแก้ว) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเสิงสาง (จังหวัดนครราชสีมา)

อำเภอโนนดินแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่
1. โนนดินแดง (Non Din Daeng) 15 หมู่บ้าน
2. ส้มป่อย (Som Poi) 7 หมู่บ้าน
3. ลำนางรอง (Lam Nang Rong) 15 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอโนนดินแดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลโนนดินแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนดินแดงและตำบลส้มป่อย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนดินแดง (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง)
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลส้มป่อย (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำนางรองทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอโนนดินแดง ได้แก่
เขื่อนลำนางรองและปราสาทหนองหงส์

การเดินทาง

มีรถประจำทางสายบุรีรัมย์-จันทบุรี มุกดาหาร-พัทยา และโรงเกลือ-นครราชสีมา มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ผ่านพื้นที่อำเภอโนนดินแดง